Handelsvoorwaarden – DandA

0 Inzake voorwaarden:
In de volgende voorwaarden is Design & Authoring verder te noemen, de verkoper en iedere andere partij, de koper.

1 OFFERTES:
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegengestelde is vermeld. Wordt een bestelling gedaan, dan wordt deze onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of vroeger berekende prijzen, tegen de op de dag van de bestelling geldende prijzen uitgevoerd. Afwijkende voorwaarden als hier bedoeld, gedaan door vertegenwoordigers, zijn niet van kracht tegenover de verkoper, tenzij deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

2 ACCEPTEREN VAN ORDERS:
Tenzij de verkoper uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling is gedaan, schriftelijk aan de koper bericht dat hij diens order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden accepteert, wordt de verkoper geacht de order te hebben geaccepteerd.

3 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST:
Annulering van de koopovereenkomst is niet toegestaan, tenzij zulks op grond van de wet zou kunnen worden gevorderd of voor zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien. Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd door de verkoper, indien en zodra de bestelde goederen / opnames aan de koper ter aflevering zijn aangeboden. De verkoper heeft het recht alle lopende contracten te annuleren of slechts te leveren tegen contante betaling, ingeval de koper in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens de verkoper na te komen. Indien de verkoper de bestelde goederen / diensten / opnames niet tijdig aflevert, is de koper verplicht de verkoper een additionele termijn van vier weken toe te staan, binnen welke tijdsruimte hij alsnog de goederen / diensten / opnames kan leveren of uitvoeren. Deze additionele leveringstermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, dat de schriftelijke sommatie van de koper (die aangetekend moet zijn verzonden) ten kantore van de verkoper wordt ontvangen. Onder de datum van aflevering wordt steeds verstaan de dag van aflevering van de magazijnen van verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Blijft de verkoper ook na afloop van deze termijn van 4 weken in gebreke de verkochte goederen / diensten / opnames te leveren, dan heeft de koper het recht de order te annuleren.

4 RECLAMES:
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, kunnen uitsluitend binnen 8 dagen na leveringsdatum worden ingediend en alleen indien de goederen zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren. Ingeval van een door de verkoper geaccepteerde reclame mag de verkoper andermaal leveren overeenkomstig de order. Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van reclames wegens garanties en verborgen gebreken.

5 OVERMACHT:
De verkoper, die door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst, heeft het recht zich onder kennisgeving hiervan aan de wederpartij bij aangetekend schrijven, binnen 5 dagen na het ontstaan der overmacht ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering der overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd. Derhalve zal o.a. als overmacht kunnen gelden: brand, staking en uitsluiting, machinedefect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate be•nvloeden.

6 VERZENDING EN LEVERING:
Bij inzending van minder dan €250,00 komen vrachtkosten voor rekening van de koper; boven  €250,-  voor rekening van de verkoper, tenzij anders overeengekomen.

7 SCHADEVERGOEDING:
De verkoper is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd en met name ook niet tot het vergoeden van direkte of indirekte schade, waaronder begrepen schaden van derden, winstderving etc.

8 OPSCHORTING BETALINGSVERPLICHTING:
De koper kan zijn betalingsverplichting indienen van een reclame als bedoeld in artikel 4, binnen 8 dagen na het definitieafwijzen der reclame door de verkoper per aangetekende brief, het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. In alle overige gevallen laat het indienen van reclames de verplichting van de koper tot tijdige betaling onverlet.

9 BETALINGEN:
Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige terugvordering zijnerzijds. Betaling dient plaats te vinden a contant of per bank binnen een op de factuur vermelde betalingstermijn. Het factuurbedrag bij overschrijding van de betaaltermijn wordt verhoogd met een rente van 15% op maandbasis. Bij niet tijdige betaling is de verkoper gerechtigd van de koper alle kosten te vorderen, die door de niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven het eigendom van de verkoper tot de koopprijs volledig is betaald. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid, in de ruimste zin, tegenover derden te doen dienen en is, in het geval van niet tijdige betaling, gehouden de nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning van verkoper aan deze terug te geven. Bij doorverkoop wordt verkoper rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl koper op eerste aanmaning van verkoper zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij koper zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan verkoper en wel tot het bedrag van de door koper aan verkoper verschuldigde koopprijs.

11 TOEPASSELIJK RECHT
Elke rechtsverhouding tussen verkoper en de koper zal worden beheerst door het Nederlandse recht.

12 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met de verkoper, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd.

Dit document is overeenkomstig onze gedeponeerde handelsvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch onder registratienummer: 160 50 742

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><! code voor who hit that page plugin>
kinkyporn.cc
Show Buttons
Hide Buttons
WhatsApp chat